Rejestracja telefoniczna:
(32) 355 95 10

Tomografia Komputerowa

Wykorzystując źródło promieniowania, jakim jest obracana wokół pacjenta lampa HELIMED tomografia komputerowa rentgenowska, tworzony jest obraz szeregu przekrojów, składanych następnie za pomocą systemu komputerowego w obraz diagnostyczny.

Precyzja urządzeń pozwala na uzyskanie obrazu warstwy przekroju grubości kilku milimetrów.

Wielowarstwowe badanie narządów

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA (w skrócie TK) to technika umożliwiająca uzyskanie wielowarstwowego obrazu badanych narządów.

Badanie tomografii komputerowej jest metodą, która umożliwia zobrazowanie przekrojów ludzkiego ciała wykorzystując promieniowanie rentenowskie.

Podczas badania pacjent umieszczony na specjalnym stole, który jest przesuwany prostopadle do układu lampa-detektory (do tzw. gentry). Dzięki temu uzyskuje się możliwość otrzymania rekonstrukcji obrazu wybranej okolicy ciała pacjenta. Opisywana metoda diagnostyki daje możliwość rekonstrukcji obiektu wykonanych w różnych przekrajch (2D) oraz rekonstrukcji przestrzennych (3D).

Główną przewagą badania w stosunku do badań radiologii klasycznej jest możliwość precyzyjnego różnicowania gęstości tkankowej narządów wewnętrznych ciała człowieka.

Wykorzystując źródło promieniowania, jakim jest obracana wokół pacjenta lampa, tworzony jest obraz szeregu przekrojów, składanych następnie za pomocą systemu komputerowego w obraz diagnostyczny.

Wybór obszaru badanego oraz naświetlanej warstwy dokonywany jest za pomocą ruchomego stołu, na którym spoczywa pacjent. Precyzja urządzeń pozwala na uzyskanie obrazu warstwy przekroju grubości kilku milimetrów. Wykorzystanie systemu komputerowego pozwala łączyć wiele przekrojów w jeden w pełni trójwymiarowy obraz badanego narządu.

Zakres badań tomografii komputerowej:

Badanie standardowe

TK głowy
TK przysadki
TK twarzoczaszki
TK piramid kości skroniowych
TK oczodołów
TK zatok obocznych nosa
TK szyi
TK krtani
TK nosogardzieli
TK tarczycy
TK ślinianek
TK kręgosłupa
TK kości
TK stawów
TK klatki piersiowej i śródpiersia
TK płuc (HRCT)
TK jamy brzusznej
TK miednicy małej
Wirtualna kolonoskopia

Angio-TK

TK tętnic mózgowych
TK tętnic szyjnych i kręgowych
TK tętnic biodrowych i kończyn dolnych

Badania wysokospecjalistyczne

TK calcium scoring - ocena zwapnień w tętnicach wieńcowych
TK serca - calcium scoring + angiografia

TK głowy

Tomografia komputerowa jest badaniem podstawowym w diagnostyce chorób mózgowia. Czasami, by lepiej uwidocznić zmiany chorobowe, podaję się dożylnie środek cienujący.
W trakcie badania możemy ocenić tkankę nerwową z rozróżnieniem istoty białej i szarej oraz przestrzenie zawierające płyn mózgowo-rdzeniowy. Możliwa jest też ocena kości po zastosowaniu specjalnego protokołu 3D.

TK przysadki

Badanie TK przysadki wykonujemy u chorych z przeciwwskazaniami do badania MR, u których podejrzewa się zmiany rozrostowe przysadki mózgowej lub podwzgórza. Warunkiem skuteczności diagnostycznej jest wykonanie badania z zastosowaniem cienkich warstw przed i po podaniu środka cieniującego. W przypadku guzów zajmujących części kostne podstawy czaszki, zalecamy wykonanie obu badań – TK i MR.
W trakcie badania uwidaczniamy obszar siodła tureckiego, przysadki oraz przestrzenie około- i nadsiodłowe.

TK twarzoczaszki

Badanie TK twarzoczaszki wykonujemy najczęściej poszukując uszkodzeń struktur kostnych, zwykle stosując technikę wysokiej rozdzielczości.
Badanie to umożliwia dokładną ocenę struktur kostnych oraz patologii tkanek miękkich. Do oceny wyrostków zębodołowych szczęki i żuchwy oraz po urazach, badanie wykonujemy bez podania środka cieniującego. W diagnostyce pacjentów z procesami rozrostowymi podaję się dożylnie środek kontrastowy.

TK piramid kości skroniowych

Aktualnie metodą z wyboru w obrazowaniu struktur kostnych części skalistej kości skroniowej jest tomografia komputerowa. Zazwyczaj nie stosuje się w tym badaniu wzmocnienia kontrastowego, za wyjątkiem pacjentów z podejrzeniem procesów rozrostowych lub zapalnych. Badanie to pozwala uwidocznić elementy ucha środkowego i wewnętrznego oraz otwory i kanały kostne.

TK oczodołów

Badanie wykonywane jest zazwyczaj przed i po podaniu środka kontrastowego, za wyjątkiem stanów pourazowych i poszukiwania ciała obcego. Tomografia zalecana jest wtedy, jeżeli wynik rutynowo wykonywanego USG, jest wątpliwy.

Badanie to pozwala dokładnie uwidocznić struktury kostne oczodołu, mięśni zewnątrzgałkowych, gałki ocznej oraz pozagałkowej tkanki tłuszczowej. Jest również przydatne w wykrywaniu i lokalizacji ciał obcych w obrębie gałki ocznej. W diagnostyce zmian pourazowych jest to badanie z wyboru.

TK zatok obocznych nosa

Tomografia komputerowa jest badaniem z wyboru w ocenie jamy nosowej i zatok przynosowych.Dzięki doskonałej rozdzielczości w obrazowaniu zarówno struktur kostnych, jak i tkanek miękkich, TK ma większe znaczenie w ocenie zatok niż rezonans magnetyczny. Zwykle nie podaje się środka cieniującego. Wyjątkiem są chorzy z podejrzeniem nowotworów pierwotnych lub wtórnych zatok

 

TK szyi

Badania szyi wymagają wstrzymania połykania i odruchu kaszlu. W diagnostyce narządów znajdujących się w obrębie szyi przeprowadza się badania krtani, nosogardzieli, tarczycy lub ślinianek.

Badanie TK umożliwia ocenę węzłów chłonnych, nacieków zapalnych czy nowotworowych od podstawy czaszki do otworu górnego klatki piersiowej. Badanie to należy również wykonać u wszystkich chorych z podejrzeniem złamania kręgosłupa szyjnego lub przepukliny krążka międzykręgowego.

TK krtani

Badanie TK krtani jest wykonywane głownie w celu oceny guzów, zmian pourazowych i powikłań pooperacyjnych. Jest badaniem z wyboru dla oceny nadżerek oraz zmian w kościach i chrząstki spowodowanych przez inwazję guza. Badanie to jest z reguły wystarczające do planowania leczenia operacyjnego u pacjentów po urazie lub do określenia rozległości wad rozwojowych tej okolicy.

TK nosogardzieli

Metodą z wyboru u chorych, u których podejrzewa się nowotwór jamy nosowej lub nosogardzieli jest MR. Natomiast badanie TK jest niezastąpione w celu oceny kości. Badanie to uwidacznia nie tylko zniszczenia kości, złamania czy ciała obce, ale także zmiany w obrębie tkanek miękkich – masę guza, zmiany zapalne oraz węzły chłonne.

TK tarczycy

U większości pacjentów wystarczające jest badanie USG. Jeżeli jednak istnieją wątpliwości diagnostyczne lub podejrzenie procesu złośliwego należy wykonać TK lub MR. Badanie tomograficzne tarczycy i przytarczyc wykonuje się zwykle po dożylnym podaniu środka cieniującego.

Badanie TK tarczycy jest pomocne w wykryciu nacieku lub przemieszczenia tchawicy, przełyku i dużych naczyń śródpiersia. Badania przekrojowe stosowane sę również, by ujawnić ewentualne objęcie procesem patologicznym węzłów chłonnych i zróżnicować łagodny przerost tkanki limfatycznej z naciekiem złośliwym.

TK ślinianek

Badaniem z wyboru w ocenie ślinianek jest USG. Jednak TK jest niezwykle przydatna w diagnostyce nowotworowej ślinianek. Badanie wykonuje się przed i po dożylnym podaniu środka cieniującego.

Tomografia komputerowa ma znaczenie w ocenie stosunków anatomicznych i ewentualnej ekspansji zmian. Badanie TK ślinianek jest szczególnie przydatne w ocenie zniszczeń kostnych, kierunku nacieku nowotworowego i jego stosunku do naczyń szyjnych i nerwów. Ocenia się również powiększenie węzłow chłonncych.

TK kręgosłupa

Tomografia komputerowa jest najlepszą metodą obrazowania części kostnych kanału kręgowego. W zależności od wskazań badanie wykonuje się ze wzmocnieniem kontrastowym lub bez.

TK kręgosłupa wykonuje się dla oceny elementów kostnych w zmianach pourazowych, naciekach oraz w chorobach zwyrodnieniowych stawów kręgosłupa. W badaniu tym możemy również ocenić patologię krążka międzykręgowego i przylegających do niego powierzchni trzonów.

Ze względu na ograniczenie dawki promieniowania, w skierowaniu na badanie kręgosłupa konieczne jest określenie odcinka/poziomu na którym ma być ono wykonane.

TK kości

Tomografia komputerowa jest doskonałą metodą obrazującą układ kostny. Badanie wykonywane bez wzmocnienia kontrastowego ma na celu ocenę struktury kostnej w takich jednostkach jak choroba Pageta, dysplazja włóknista lub zmiany pourazowe. Badanie ze wzmocnieniem kontrastowym oprócz oceny tkanki kostnej, obejmuje zmiany w tkankach miękkich wokół kości oraz nacieki zapalne czy nowotworowe

Pomimo, że podstawą diagnostyki w chorobach układu kostnego są klasyczne zdjęcia radiologiczne, TK może dostarczyć dodatkowych informacji dotyczących rozległości procesu patologicznego. Z reguły badaniem obejmuje się całą kość wraz z przyległymi powierzchniami stawowymi, jednak zakres badania zależy od rozległości zmiany. W celu dokładnej oceny destrukcji lub deformacji kostnych stosuje się rekonstrukcje 3D.

TK stawów

Badanie TK stawów pozwala na dokładną ocenę patologii dotyczących struktur kostnych. Dla oceny tkanek miękkich badaniem z wyboru jest rezonans magnetyczny. Jednak TK często jest wystarczające dla oceny zmian pourazowych lub zwyrodnieniowych w obrębie stawu. Badanie to z reguły nie wymaga zastosowania wzmocnienia kontrastowego. Czasami w celu dokładnej oceny pewnych nieprawidłowości stawowych, środek kontrastowy podawany jest do jamy stawowej – jest to tzw. artrografia TK.

Mimo szerokich możliwości diagnostycznych tomografia komputerowa nie obrazuje chrząstek i łąkotek. Jeśli wywiad i badanie kliniczne wskazuje na ich patologię wskazane jest badanie MR.

TK klatki piersiowej i śródpiersia

Tomografia komputerowa uznana jest za najlepsze badanie dodatkowe pozwalające na dokładną ocenę narządów klatki piersiowej. Szybkie wykonanie badania, a zatem możliwość zebrania danych podczas pojedynczego wstrzymania oddechu, jest możliwe przy zastosowaniu aparatów wielorzędowych.

Badanie to pozwala nam zobrazować tkanki miękkie śródpiersia, powietrzną tkankę płucną oraz kości. W badaniu uwidoczniamy węzły chłonne wnęk i śródpiersia, stan zaawansowania procesów rozrostowych w obrębie płuc i śródpiersia, patologie opłucnej, zmiany w obrębie kręgów i żeber.

TK płuc (HRCT)

Badanie HRCT jest techniką obrazowania tkanki płucnej. W badaniu stosuje się technikę aksjalną, zazwyczaj z użyciem dodatkowego filtra wyostrzającego drobne struktury tkanki płucnej. Nie stosuje się wzmocneinia kontrastowego. Przed badaniem, z reguły wykonuje się RTG klatki piersiowej.

Badanie to służy bardzo dokładnej ale wybiórczej ocenie tkanki płucnej, bez możliwości oceny struktur śródpiersia. Badanie to umożliwia określenie umiejscowienia, rozległości i typu zmian radiologicznych. Ocena umiejscowienia obejmuje nie tylko określenie przewagi zmian w górnych czy dolnych partiach płuca, ale można również ocenić czy zmiany są bardziej nasilone obwodowo czy też centralnie. Jest to pomocne przy wyborze typu i miejsca biopsji. W niektórych jednostkach chorobowych obraz jest na tyle charakterystyczny, że można ustalić rozpoznanie bez wykonywania biopsji płuca.

TK jamy brzusznej

Podobnie jak w innych badaniach wymagających wstrzymania oddechu, w tomografii komputerowej jamy brzusznej zwiększenie liczby rzędów detektorów podnosi jakość obrazów i ogranicza czas badania przy zachowaniu wysokiej rozdzielczości obrazów. Pozwala to również na zwiększenie zakresu badania. Dzięki spiralnym wielorzędowym tomografom komputerowym, stały się możliwe do wykonania badania dynamiczne, wielofazowe, czy planimetryczne w obrębie wątroby i trzustki pozwalające na dokładną ocenę zmian ogniskowych. Zawsze (poza urazami) wymagane jest przygotowanie pacjenta do badania. Polega ono na doustnym podaniu i wypełnieniu pętli jelitowych wodą lub 1-2% wodnym roztworem
jodowego, jonowego środka cieniującego. Pozwala to oddzielić wnętrze jelita od sąsiadujących struktur oraz ocenę zmian w obrębie jego ściany. Pacjent przed badaniem powinien pozostać na czczo przez 3 godziny. Ilość podanego doustnie płynu, zależy od wskazań do badania. Płyny obojętne powinny być podawane niezależnie od wstrzymywania się od jedzenia celem uniknięcia odwodnienia.

Tomografia komputerowa jamy brzusznej pozwala ocenić narządy miąższowe (wątroba, śledziona, trzustka, nerki) w przypadkach nowotworów łagodnych i złośliwych, pierwotnych i wtórnych. Metoda ta pozwala również na badanie rozległości nacieków zapalnych i nowotworowych w obrębie ścian żołądka, pęcherzyka żółciowego, jelita cienkiego i grubego, nadnerczy oraz ocenę ewentualnej wznowy operowanego guza.

TK miednicy małej

Badanie służy do szybkiej oceny znajdujących się tu struktur anatomicznych, zwłaszcza przy monitorowaniu: układu moczowego, węzłów chłonnych miednicznych, narządów rodnych przed planowanym zabiegiem operacyjnym lub terapią.

Przebieg badania:

Precyzja pracy urządzenia jakim jest Tomograf Komputerowy pozwala na uzyskanie obrazu przekroju o bardzo cienkich warstwach (nawet od 0,5 do 2mm). Wykorzystanie systemu komputerowego pozwala łączyć wiele przekrojów w jeden, w pełni trójwymiarowy obraz badanego narządu.

Pacjent kładzie się na specjalnym ruchomym stole, który następnie jest przesuwany do wnętrza aparatu (tzw. gantry) i rozpoczyna się badanie. Na specjalnej ramie dookoła ciała pacjenta porusza się lampa wytwarzająca promieniowanie rentgenowskie. Wykonywana jest seria zdjęć, która później jest przetwarzana w celu uzyskania pełnego obrazu diagnostycznego.

Przez cały czas trwania badania nie należy się poruszać, ponieważ może to zniekształcić obraz i uniemożliwić poprawną ocenę diagnostyczną. Lekarz informuje, co po kolei należy robić w trakcie trwania badania. Większość Tomografów Komputerowych wyposażona jest w tzw. intercom, służący do komunikacji głosowej pomiędzy pacjentem a lekarzem i technikami. Aparaty Tomografii Komputerowej posiadają diody zapalające się podczas wysyłania promieniowania rentgenowskiego i informujące, że w momencie zapalenia się lampki nie wolno oddychać. Część badań może wymagać podania środka kontrastowego, w związku z tym mogą się pojawić powikłania związane przede wszystkim z podaniem środka kontrastowego, wówczas wszystkie niepokojące pacjenta objawy należy natychmiast zgłosić lekarzowi.

Wirtualna kolonoskopia 

Wartość diagnostyczna tej metody wzrasta wraz ze skróceniem czasu badania (ze względu na perystaltykę i konieczność wstrzymania oddechu szczególnie przydatna jest tu tomografia wielorzędowa). Przed wprowadzeniem do diagnostyki obrazowej kolonografii wirtualnej możliwa była wyłącznie ocena jelit wypełnionych wodą lub 1-2% roztworem jonowych, jodowych środków cieniujących w klasycznym badaniu tomografii komputerowej. Dzięki temu można było ocenić grubość ściany, zmianę położenia jelita, bądź zmianę szerokości jego światła. Kolonoskopia i kolonografia wirtualna pozwalają na ocenę wewnętrznej powierzchni ścian jelit. Jest to możliwe wyłącznie na odpowiednich stacjach roboczych (komputerach z programami graficznymi służącymi do obróbki wtórnej obrazów uzyskanych w czasie badania) umożliwiających zaawansowaną rekonstrukcję trójwymiarową przy użyciu programu wirtualnej endoskopii.

Kolejnym warunkiem uzyskania czytelnego obrazu wnętrza jelita, jest całkowite opróżnienie go z resztek pokarmowych – obowiązuje podobny sposób przygotowania pacjenta jak do kolonoskopii tradycyjnej. Prowadzone są badania nad środkami cieniującymi wiążącymi treść pokarmową i pozwalające na eliminację jej z obrazu.

TK tętnic mózgowych

TK tętnic szyjnych i kręgowych

Badanie to staje się coraz ważniejsze w codziennej praktyce klinicznej. Dzięki niemu przypadki stwierdzonych zwężeń można udokumentować w sposób obiektywny i łatwo dostępny dla lekarza klinicysty. Dzięki specjalnemu oprogramowaniu można automatycznie zmierzyć wielkość zwężenia miażdżycowego tętnicy, podać jego długość i scharakteryzować budowę wewnętrzną blaszki miażdżycowej. Na podstawie rekonstrukcji VR i 3D możliwe jest również odpowiednie zaplanowanie zabiegu operacyjnego

TK tętnic biodrowych i kończyn dolnych

TK calcium scoring – ocena zwapnień w tętnicach wieńcowych

Badanie tomografii komputerowej (CT) serca Calcium Score służy ocenie stopnia występowania uwapnionych zmian miażdżycowych w naczyniach wieńcowych serca. Jest to podstawowe badanie tętnic wieńcowych.

TK serca – calcium scoring + angiografia

Ta witryna internetowa wykorzystuje technologię plików cookie (tzw. "ciasteczek"). W tym przypadku, cookie przechowuje informację o unikalnym identyfikatorze sesji. Innymi słowy, sprawdza czy użytkownik przeglądający stronę, jest zalogowany do serwisu. "Ciasteczka" nie przechowują danych prywatnych dotyczących użytkownika, takich jak: imię, nazwisko, hasło, lokalizacja lub adres IP. Zamykając poniższe okienko, automatycznie wyrażasz zgodę na wysyłanie cookies do Twojej przeglądarki. Wtedy też, okienko z tą informacją nie będzie pojawiać się ponownie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close