12 Wrzesień 2014

logotyp_programue

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013:

Inwestujemy w Twoją przyszłość

Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu

Działanie 1.3 Innowacje, badania i rozwój technologiczny

Poddziałanie 1.3.2 Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach

Tytuł projektu: Zakup innowacyjnego sprzętu medycznego i usprawnienie przebiegu badań diagnostycznych w Helimed Sp. z o.o. Sp.k. w woj. opolskim.

Beneficjent: Helimed Diagnostic Imaging Sp. z o.o. Sp.k.

Okres realizacji projektu: 02.01.2013 – 31.10.2014 r.

Wartość projektu: 8 965 315,00 zł

Wartość dofinansowania: 1 906 800,00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie: www.rpo.opolskie.pl