30.03.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu I. ZAMAWIAJĄCY:   HELIMED Diagnostic Imaging Sp. z o.o. Sp.k. ul. Panewnicka 65,40-760 Katowice tel. 32 355 95 20, faks 32 355 95 30, e-mail: [email protected], strona internetowa: www.helimed.pl II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedaż licencji, dostawa i wdrożenie fabrycznie nowego sprzętu medycznego oraz systemu dystrybucji i archiwizacji w podziale na części: Część I - licencje na system dystrybucji i archiwizacji obrazów PACS. Część II – sprzęt komputerowy i licencje.
 2. Dopuszcza się składanie ofert na każdą z części z osobna.Szczegółowa specyfikacja zamówienia określona jest w załączniku nr 1 pod nazwą SPECYFIKACJA.

III. DANE DOTYCZĄCE ZŁOŻENIA OFERTY

 1. Temin składania ofert rozpoczyna się w dniu 16.11.2012 i upływa 01.02.2013 o godzinie 15:00.
 2. Ofertę należy złożyć w jeden z następujących sposobów:
  • osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. w Katowicach, ul. Panewnicka 65
  • faksem, (nr 32 3559520), po czym niezwłocznie należy przesłać ofertę za pośrednictwem poczty na adres Zamawiającego
  • pocztą elektroniczną – e-mail: biuro(at)helimed.pl

IV. WYBÓR OFERTY  

 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował kryteriami oceny określonymi w załączniku nr 2 KRYTERIA OCENY.
 2. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który spełni wszystkie wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym oraz którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą (najwyższa ilość uzyskanych punktów).