26.05.2014

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu

I. ZAMAWIAJĄCY: HELIMED. Diagnostic Imaging Sp. z o. o. Sp. Komandytowa Ul. Panewnicka 65, 40-760 Katowice Tel: 32 355 95 20, fax: 32 355 95 30 e-mail:     [email protected],     strona internetowa:     www.helimed.pl   II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

  1. Zakup, dostawa i instalacja Rezonansu Magnetycznego o natężeniu pola 1,5 T.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w specyfikacji (załącznik nr 1).

  III. DANE DOTYCZĄCE ZŁOŻENIA OFERTY:

  1. Termin składania ofert rozpoczyna się w dniu 10.10.2013 r. i upływa dnia 30.10.2013 r. o godzinie 15.00.
  2. Ofertę należy złożyć w jeden z następujących sposobów:
  • Osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. w Katowicach, ul. Panewnicka 65
  • Faksem (32 355 95 30), po czym niezwłocznie należy dostarczyć oryginał do siedziby Zamawiającego.

IV. WYBÓR OFERTY:

  1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami oceny określonymi w załączniku nr 2 Kryteria oceny.
  2. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który spełni wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zamówieniu oraz którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą (najwyższa ilość uzyskanych punktów).